Algemene voorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, de volgende betekenis: 

A.Verhuurvoorwaarden:de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Jvb timmerwerken

B Jvb timmerwerken  

C Wederpartij:elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Jvb timmerwerken  in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Jvb timmerwerken gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd. 

D Overeenkomst(en):de tussen Jvb timmerwerken en Wederpartij aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn. 

E Schriftelijk:door middel van een document, ondertekend door gevolmachtigde vertegenwoordigers van Jvb timmerwerken  (en/of Wederpartij). 

F Offerte:vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging doorJvb timmerwerken  aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een aanbod. 

G Aanbod:de door een Wederpartij aanJvb timmerwerken  gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering. 

H Orderbevestiging:op schrift gestelde aanvaarding van het Aanbod doorJvb timmerwerken  aan de Wederpartij. 

I Huurcontract:de ter bedrijf vanJvb timmerwerken  afgesloten/ opgemaakte, op schrift gestelde Overeenkomst in geval van een directe (balie-)  verhuur,danwel per email bevestig.

K Orderbedrag:het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomstdoor Wederpartij aan Jvb timmerwerken  verschuldigd is. 

L Gegevens:van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke. 

M Gebrek(en):een aanJvb timmerwerken toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert.

N Dagwaarde:de nieuwprijs van de zaak per schadedatum/ datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak.

Artikel 2: Offertes 

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Jvb timmerwerken op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. 

2.2 Een Offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt. 

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien Jvb timmerwerken een Huurcontract met de Wederpartij heeft afgesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop het Huurcontract door Jvb timmerwerken  is ondertekend, danwel per email door  Jvb timmerwerken is bevestigd. 

3.2 het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. Door ondertekening/bevestiging van het  Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in. 

3.3 Jvb timmerwerken  heeft het recht een Aanbod zonder opgave van redenen te weigeren. 

Artikel 4: Huurperiode 

4.1 De machines worden als verhuurd beschouwd vanaf het moment dat deze onze depots verlaten, onverschillig of het transport door Jvb timmerwerken  of door de klant zelf uitgevoerd wordt. 

4.2 De huurperiode wordt als geëindigd beschouwd vanaf het moment dat de machines  terug zijn in onze depots.  

Artikel 5: Prijzen Machineverhuur 

5.1 De huurprijzen gelden per draaiuur. (er wordt gerekend met de uren die de machine zelf aangeeft) 

Artikel 6: Vervoer 

6.1 Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhaling van het materieel aan onze depots. Heen en terug transport zijn voor rekening van de klant en gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid, zelfs wanneer het transport door Jvb timmerwerken georganiseerd is. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

7.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Jvb timmerwerken, Indien de Wederpartij zich opzettelijk het gehuurde toeëigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft. 

7.2 de Wederpartij is per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft  Jvb timmerwerken echter het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.  

Artikel 8: Verplichtingen van de Wederpartij 

8.1 De Wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij het gehuurde bedienen, dienen bekend te zijn met de handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en beschikken over de terzake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen, etc.  

8.2 op de overeengekomen einddatum van de huurtermijn heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggave plicht. 

8.3 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Jvb timmerwerken  te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. 

8.4 Indien van toepassing dient de Wederpartij er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij, tijdig vóór de levering van het gehuurde, beschikt over de benodigde vergunningen en goedkeuringen. 

8.5 De Wederpartij verplicht zich ertoe Jvb timmerwerken  ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Jvb timmerwerken  hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan 

8.6 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal. 

8.7 De Wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. 

8.8 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij. Wederpartij vrijwaart Jvb timmerwerken  

8.9 De huurder is verplicht de machine te verzekeren tegen alle risico’s (brand, explosies, ongevallen, wettelijke aansprakelijkheid) en alle risico’s die kunnen voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materieel. Deze verzekering dient afgesloten te zijn met een solvabele Verzekeringsmaatschappij. De huurder dient bij het afsluiten van de verzekeringspolis ervoor te zorgen dat hierin vermeld staat, dat in geval van verlies of bij schade aan de machine het verzekerde bedrag uitbetaald wordt aan Jvb timmerwerken 

8.10 Jvb timmerwerken kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor materiële of lichamelijke schade betrokken door de machine, b.v. het beschadigen van kanalisaties, het  breken van elektriciteit- en telefoonkabels, verschuiving van het terrein, vernielen van wegdek, enz. Jvb timmerwerken  kan verder niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen door de huurder van bepaalde uitvoertermijnen en de schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. 

8.11 Na de in de op schrift gestelde afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en derhalve ook aansprakelijk voor schade/vermissing 

8.12 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle eventuele Gebreken vermelden op het betreffende document.  

Artikel 9: Schade en verlies 

9.1 Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking,  aan Jvb timmerwerken  te worden gemeld. 

9.2 In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Jvb timmerwerken  te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Jvb timmerwerken  te overleggen.  

9.3 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Jvb timmerwerken te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering,. 

9.4 Bij diefstal of (economische) total- loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan  Jvb timmerwerken  te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/ of toebehoren van het gehuurde.  

9.5 De Wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft. 

Artikel 10: Betaling 

10.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk Bij uitgifte van het gehuurde, contant te worden voldaan. 

10.2. Bij verhuur gedurende een langere termijn van minimaal 4 weken, wordt de huur per 4 weken aan Jvb timmerwerken vooruit betaald.. 

10.3 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van  Jvb timmerwerken of op een door haar aan te wijzen rekening. In geval van betaling per bank of giro, geldt de dag van creditering van de rekening van Jvb timmerwerken  als de dag van betaling. 

10.4 Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim.  

10.5 Tevens heeft Jvb timmerwerken  indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: 

a. opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;

b. gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Jvb timmerwerken  tot enige schadevergoeding is gehouden; 

c. vergoeding van de doorJvb timmerwerken  geleden schade. 

10.6 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij zijn ontbonden 

10.7 In elk van de in lid  6 genoemde gevallen, zijn alle vorderingen van  Jvb timmerwerken  op de Wederpartij direct en in hun geheel opeisbaar, is de klant gehouden tot onmiddellijke teruggave van de gehuurde zaken en heeft Jvb timmerwerken het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Jvb timmerwerken  geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.